Jaunuzņēmums Latvijā

Saskaņā ar jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu Latvijā jaunuzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) vai akciju sabiedrība (AS) ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Ar inovatīvu produktu saprot preci vai pakalpojumu ar augstu pievienoto, citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku uzlabojumu.

Valsts atbalsts jaunuzņēmumiem Latvijā

Latvija piedāvā valsts atbalstu ievērojamā darbaspēka izmaksu samazinājumā tehnoloģiju uzņēmumiem, kas rada vai izstrādā inovatīvus risinājumus.

Valsts atbalsta saņemšanas ietvaros jaunuzņēmumam ir tiesības samazināt nodokļus savu darbinieku algām šādā apmērā:

  • līdz sociālā nodokļa fiksētā maksājuma (“Fiksēts maksājums”) apmērā, kas tiek aprēķināts no divu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēra. 2021. gadā minimālā alga ir 500 eiro mēnesī. Tādējādi fiksētā maksājuma apmērs mēnesī būs vienāds ar 34,09% x 2 x 500 EUR = 340,9 EUR.
  • vispār nemaksāt ienākuma nodokli.

Jaunuzņēmumam ir tiesības pieteikties atbalsta programmai, lai piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus un saņemtu no valsts atmaksu 45% apmērā no saviem izdevumiem par darbiniekiem izmaksātajām algām un no tām samaksātiem nodokļiem.

  • Kopš 2018. gada Latvija ir ieviests 0% nodoklis no reinvestētās uzņēmumu peļņas, tas ir, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts tikai tad, kad tiek sadalītas dividendes.
  • Ārzemnieki, jaunuzņēmuma dibinātāji, var pieteikties uz īpašu uzturēšanās atļauju (tā saukto “start-up vīzu”), kas dod tiesības pārcelties ar ģimeni uz Latviju.
  • Ārzemniekiem – augsti kvalificētiem jaunuzņēmumu speciālistiem tiek piešķirtas tiesības iegūt uzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību – ES zilā karte (personām, kuras ir ieguvušas augstāko izglītību saskaņā ar vismaz trīs gadu apmācības programmu attiecīgajā specialitātē vai kurām ir vismaz piecu gadu atbilstoša profesionālā pieredze).
  • IT speciālistiem Latvijas likumdošana paredz arī dažus atvieglojumus, piemēram, ir samazinātas prasības minimālajai algai (un attiecīgi arī no tās samaksātajiem nodokļiem).

Pilns jūsu biznesa atbalsts